Przejdź do treści

Camino Polaco

REGULAMIN KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO, LITERACKIEGO i FILMOWEGO
PT. „DROGI ŚW. JAKUBA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Bractwo św. Jakuba Apostoła w Toruniu.

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Bractwa oraz na stronie www.caminopolaco.pl

§ 2

Tematyka i cele Konkursu

1. Tematem Konkursu jest przedstawienie w formie fotograficznej, literackiej, lub filmowej różnorodności kulturowej na Camino de Santiago w regionie kujawsko-pomorskim, wraz z podkreśleniem walorów krajobrazowych i historycznych regionu oraz ludzi, którzy pasjonują się Camino.

2. Głównym celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Szlaku św. Jakuba w regionie kujawsko-pomorskim i jego promocja, a także podkreślenie w idei caminowej połączenia duchowości jakubowej z formą rekreacji i zdrowego stylu życia poprzez chodzenie/pielgrzymowanie i spędzanie wolnego czasu w pięknych terenach przyrodniczych naszego województwa oraz zachęcenie do poznania Camino de Santiago we własnym kraju i regionie. Celem pośrednim jest uświadomienie mieszkańcom regionu kujawsko-pomorskiego, że Camino de Santiago jest tak samo atrakcyjne jak w Hiszpanii, ale ma tę zaletę, że jest dostępne dla każdego, a także zainteresowanie historią, duchowością i kulturą swojego regionu.

§ 3

Uczestnictwo w konkursie

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Konkurs jest skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży, ale udział mogą wziąć również osoby w różnym wieku życia.

3. Z uczestnictwa w Konkursie są wyłączeni członkowie Bractwa św. Jakuba Apostoła w Toruniu jako Organizatora.

4. Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace będące oryginalnymi dziełami autora.

5. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

5.1. Kategoria fotograficzna: jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 4 fotografie (w formacie jpg), które zostały wykonane na Camino w regionie kujawsko-pomorskim (najlepiej, gdy zdjęcia będą dokumentować 4 pory roku na Camino, ale nie jest to warunek, a jedynie sugestia Organizatora).

5.2. Kategoria literacka: obejmuje różne formy literackie, np. poezję, prozę (opowiadanie, reportaż, wspomnienie, modlitwę itp.). Objętość pracy (w formacie pdf lub wydrukowanej) powinna wynosić 1-5 stron znormalizowanego komputeropisu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12 punktów; interlinia 1,5).

5.3. Kategoria filmowa: nagrania powinny trwać w granicach 1-5 minut. Mogą być zrealizowane za pomocą dowolnego sprzętu np. smartfonu, kamery, aparatu fotograficznego z funkcją nagrywania itp.).

6. Fotografie (w formie elektronicznej), prace literackie oraz filmy prosimy przesyłać na adres e-mail: bractwo.torun@caminopolaco.pl lub za pośrednictwem portalu https://wetransfer.com/ (zwłaszcza ciężkie pliki, ponieważ do 2 GB przesyła się dane bezpłatnie).

Przesyłając prace należy dołączyć wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu).

W tytule maila prosimy skrótowo podać kategorię konkursową, np. Konkurs o Camino – fotografia / Konkurs o Camino – kat. literacka / Konkurs o Camino – film.

7. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

8. Każdy Uczestnik Konkursu bezpłatnie, nieodwołalnie i niezależnie od żadnych warunków, bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia, bez żadnych ograniczeń, w tym czasowych, terytorialnych i ilościowych, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych fotografii, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.1994 Nr 24 poz.83.

9. Nadesłanie na Konkurs fotografii, własnych form literackich i filmów na których znajdują się wizerunki osób jest równoznaczne z posiadaniem przez autora pracy zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku tych osób oraz wszelkich czynności związanych z Konkursem w zakresie opisanym w Regulaminie Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

10. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, własnych form literackich i filmów a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorom roszczeń związanych z naruszeniem ich osobowych praw autorskich.

11. Oceny nadesłanych prac dokona komisja złożona z przedstawicieli Organizatora.

12. Kryteriami oceny będą:

– zgodność pracy z tematyką Konkursu,

– oryginalność podejścia do tematu,

– kreatywność pracy,

– wartość artystycznfotografii, własnych form literackich i filmów.

§ 4

Terminarz

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 25 stycznia 2021 r.

2. Prace konkursowe należy składać do dnia 30 września 2021 r.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 października 2021 r.

5. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Bractwa oraz na fanpage’u Bractwa.

6. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 30 października 2021 r. w miejscu ustalonym przez Organizatora.

§ 5

Nagrody i wyróżnienia

1. W Konkursie zostaną przyznane dyplomy, nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia:

– w każdej kategorii konkursowej (fotografia, literatura, film) zostaną przyznane trzy nagrody: I nagroda główna, II i III nagroda; są przewidziane wyróżnienia w postaci publikacji o Camino de Santiago i przewodników po Camino.

2. Nagrody i wyróżnienia nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

3. Organizator dopuszcza możliwość zmiany formy ogłoszenia wyników i sposobu rozdania nagród w uzasadnionych przypadkach.

4. Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach promocyjnych Bractwa lub w publikacji/katalogu na wystawie, o czym nagrodzeni zostaną poinformowani.

5. Wygrane nagrody zwolnione są z opodatkowania, gdyż wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 2000 zł brutto (wg obecnych przepisów podatkowych).

6. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu, gdy liczba lub jakość nadesłanych prac konkursowych uniemożliwi przyznanie nagród i wyróżnień.

§6

Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Konkursu.

W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 25 stycznia 2021 r.

Do pobrania
Regulamin konkursu [ pilk pdf ]
Karta zgłoszenia [ plik pdf ]   [ plik docx ]