Statut Bractwa Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Bractwo Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu w dalszej części statutu zwane Bractwem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach oraz na postanowieniach niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą władz Bractwa jest Toruń.

§ 3

 1. Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a szczególnie obszar województwa kujawsko – pomorskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Bractwo może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Bractwo posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Bractwo może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i innymi instytucjami, o celach zgodnych z celami Bractwa.
 2. Bractwo może zostać członkiem tych organizacji na zasadach autonomii.

§ 6

 1. Bractwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariacie.
 2. Do prowadzenia swoich działań statutowych Bractwo może zatrudnić pracowników oraz powoływać biura.

§ 7

Bractwo ma prawo używania pieczęci i oznak z nazwą Bractwa.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

 1. Celem Bractwa jest podejmowanie działań wspomagających Parafię św. Jakuba Apostoła w Toruniu, Pracownię Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz inne instytucje, jednostki samorządu terytorialnego a szczególnie Radę Programową ds. Szlaku św. Jakuba przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego przy realizacji przedsięwzięć zmierzających do:
 2. powstania, odtworzenia oraz czuwania nad drogami pielgrzymkowymi do św. Jakuba z Composteli położonymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a szczególnie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;
 3. opieki nad pielgrzymami, którzy wędrują Camino de Santiago na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a szczególnie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;
 4. wspierania dzieł związanych z realizacją chrześcijańskiego ducha Camino de Santiago, uczestnictwa w uroczystościach liturgicznych związanych z kultem św. Jakuba Apostoła w Parafii św. Jakuba Apostoła w Toruniu zwłaszcza w dni związane z odpustem Jakubowym; jak również, w parafiach św. Jakuba w województwie kujawsko – pomorskim jak i na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej a także innych miejscach.
 5. Bractwo będzie realizowało swoje cele poprzez organizację działań promujących Camino de Santiago na terenie Europy, w szczególności takich jak: spotkania, odczyty, konferencje naukowe, koncerty, kampanie promocyjne i edukacyjne, wspólne przejścia Szlakiem św. Jakuba, święta Camino Polaco.

 

Rozdział III.

Członkowie Bractwa

§ 9

 1. Członkowie Bractwa dzielą się na:
 2. a) zwyczajnych
 3. b) honorowych
 4. Członkiem zwyczajnym Bractwa może być pełnoletni obywatel RP.
 5. Członkiem zwyczajnym Bractwa może być także osoba małoletnia,
 6. Małoletni poniżej 16 roku lat może być członkiem zwyczajnym Bractwa za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów dziecka, osób lub instytucji sprawujących pieczę zastępczą).
 7. Przyjęcia nowych członków dokonuje Kapituła Bractwa uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.
 8. Tytuł członka honorowego Bractwa nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla realizacji jego celów statutowych, na pisemny wniosek Kapituły Bractwa.

§ 10

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 2. a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Bractwa,
 3. b) brania udziału w zebraniach, odczytach i konferencjach oraz imprezach organizowanych przez Bractwo,
 4. c) korzystania z pomocy i urządzeń Bractwa na zasadach określonych przez Kapitułę,
 5. d) noszenia odznaki członkowskiej i symboli Bractwa,
 6. e) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Bractwa.
 7. Osoby małoletnie będące członkami zwyczajnymi Bractwa posiadają prawa członków zwyczajnych Bractwa, z wyłączeniem prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bractwa dla członków małoletnich poniżej 16 lat.
 8. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 9. a) brania udziału w działalności Bractwa i realizacji jego celów,
 10. b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Bractwa
 11. c) regularnego opłacania składek.
 12. Członkowie honorowi mają prawo do:
 13. a) brania udziału w zebraniach, odczytach i konferencjach oraz imprezach organizowanych przez Bractwo,
 14. b) korzystania z pomocy i urządzeń Bractwa na zasadach określonych przez Kapitułę Bractwa,
 15. c) noszenia odznaki członkowskiej i symboli Bractwa,
 16. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Bractwa.

§ 11

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:
 2. a) dobrowolnego wystąpienia (rezygnacji) zgłoszonego pisemnie do Kapituły Bractwa,
 3. b) pozbawienia członkostwa przez Kapitułę Bractwa za działalność na szkodę Bractwa, bądź nie przestrzeganie postanowień statutu lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na środek karny utraty praw publicznych lub z powodu opóźnienia w opłacaniu składek za okres co najmniej 6 miesięcy
 4. c) śmierci członka lub utraty zdolności do czynności prawnych w przypadku osoby fizycznej
 5. d) likwidacji Bractwa.
 6. Za działalność na szkodę Bractwa lub nieprzestrzeganie jego statutu Kapituła Bractwa może zawiesić lub pozbawić członkostwa w Bractwie.
 7. Od decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty powiadomienia o zawieszeniu lub pozbawieniu członkostwa w Bractwie.
 8. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Bractwa

§ 12

Władzami Bractwa są:

 1. a) Walne Zebranie Członków,
 2. b) Kapituła Bractwa, pełniąca rolę zarządu,
 3. c) Komisja Rewizyjna.

§ 13

 1. Kadencja Kapituły Bractwa i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Wybór władz odbywa się w trakcie Walnego Zebrania Członków, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Członkowie władz wybierani są na wspólną kadencję, W razie, gdy skład władz Bractwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, należy dokonać wyborów uzupełniających.
 4. Nie wolno łączyć funkcji członka Kapituły Barctwa z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z żadnym z członków Kapituły Bractwa w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Członek Komisji Rewizyjnej oraz Kapituły Bractwa nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 14

 1. Uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym statucie.
 2. Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek.
 3. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 4. Bez względu na ilość obecnych członków można przyjąć uchwały w drugim terminie.

 

Walne Zebranie Członków

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Bractwa.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 3. a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 4. b) z głosem doradczym – członkowie honorowi i zaproszeni goście.
 5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Kapitułę raz w roku jako sprawozdawcze, a także co trzy lata, jako sprawozdawczo – wyborcze.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Zwoływane jest przez Kapitułę Bractwa.
 8. a) z własnej inicjatywy,
 9. b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 10. c) na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Bractwa.
 11. Członkowie Bractwa powinni zostać pisemnie zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku zebrania na co najmniej 21 dni przez wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków.
 12. Jeśli na Zebraniu nie ma kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie wyznaczonym nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków w ramach pierwszego terminu.
 13. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. a) uchwalanie kierunków działalności Bractwa,
 2. b) uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. c) uchwalanie regulaminów władz Bractwa,
 4. d) wybór i odwoływanie władz Bractwa ,
 5. e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Bractwa,
 6. f) udzielanie Kapitule Bractwa absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 7. g) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń oraz ulg i zwolnień,
 8. h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Kapituły,
 9. i) podejmowanie uchwał o przynależności Bractwa do innych organizacji,
 10. j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Bractwa i przeznaczeniu jego majątku,
 11. k) podejmowanie uchwał w sprawie nadawania i pozbawiania godności członka honorowego Bractwa, na wniosek Kapituły,
 12. l) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Bractwa,
 13. m) rozpatrywanie odwołań członków Bractwa od decyzji o ich zawieszeniu bądź skreśleniu z listy członków,
 14. n) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

Kapituła Bractwa

§ 17

 1. Kapituła Bractwa jest powołana do kierowania całą działalnością Bractwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Bractwo na zewnątrz.
 2. Kapituła Bractwa składa się od 4 – 7 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków, z tym zastrzeżeniem, że w skład Kapituły Bractwa jako wiceprezes z urzędu wchodzi każdorazowo urzędujący proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła w Toruniu, o ile nie wyrazi w terminie 2 miesięcy od dnia wyboru do pełnienia funkcji proboszcza, sprzeciwu do pełnienia tej funkcji w Kapitule Bractwa.
 3. Kapituła na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 4. W razie ustąpienia prezesa Bractwa lub niemożności sprawowania przez niego funkcji Kapituła Bractwa zwołuje w terminie 2 miesięcy nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

§ 18

 1. Posiedzenie Kapituły Bractwa zwołuje prezes lub wiceprezes w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Do kompetencji Kapituły należy w szczególności:
 3. a) kierowanie bieżącą pracą Bractwa ,
 4. b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 5. c) określenie szczegółowych kierunków działania Bractwa,
 6. d) składanie corocznych sprawozdań ze swej działalności za rok ubiegły Walnemu Zebraniu Członków,
 7. e) zarządzanie majątkiem Bractwa,
 8. f) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 9. g) powoływanie komisji, zespołów i określanie ich zadań oraz tworzenie funduszy celowych,
 10. h) reprezentowanie Bractwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 11. i) wnioskowanie o nadanie tytułu członka honorowego
 12. j) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania, zawieszania i skreslania członków Bractwa,
 13. k) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 14. l) rozpatrywanie sporów między członkami Bractwa powstałych na tle działalności Bractwa,
 15. m) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami innych organizacji,
 16. n) sporządzanie sprawozdań i bilansów.
 17. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Bractwa, oraz zawierania umów uprawnionych jest dwóch członków Kapituły działających łącznie.

 

Komisja Rewizyjna

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Kapituły Bractwa i jest powoływana do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Składa się ona z 3-5 osób, spośród których przewodniczący wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 4. a) kontrola całokształtu działalności Bractwa,
 5. b) ocena pracy Kapituły Bractwa,
 6. c) składanie sprawozdań i oceny działalności Kapituły Bractwa na Walnym Zebraniu Członków,
 7. d) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Kapitule Bractwa,
 8. e) wnioskowanie o odwołanie Kapituły Bractwa lub poszczególnych członków w razie ich bezczynności,
 9. f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Kapituły Bractwa.
 11. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Kapituły Bractwa.

 

Rozdział V

Majątek i Fundusze Bractwa

§ 20

 1. Źródłami powstania majątku Bractwa są:
 2. a) składki członkowskie
 3. b) darowizny, zapisy, spadki,
 4. c) środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 5. d) dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
 6. e) dochody z majątku Bractwa.
 7. Wszelkie środki powinny być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym lub w kasie Bractwa.
 8. Bractwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Decyzje w sprawie nabywania, zdobywania i obciążania majątku Bractwa podejmuje Kapituła Bractwa.

 

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

§ 21

 1. Bractwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Bractwo prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Bractwo prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
 3. a) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
 4. b) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. B,
 5. c) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
 6. d) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
 7. e) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
 8. f) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach – 47.19.Z
 9. g) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 22

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 23

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Bractwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Bractwa Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Bractwa.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 18 listopada 2015 r.

 

Przewodniczący                                                    Protokolant

Jerzy Kalinowski                                            Agnieszka Brzezińska